REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Tryb postępowania reklamacyjnego
6. Płatności i przesyłka
7. Własność intelektualna
8. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona roomgaga.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę roomgaga.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony roomgaga.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie roomgaga.pl umożliwiający
Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
USŁUGODAWCA – Maciej Jędrzejczak wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą
RG Maciej Jędrzejczak, adres siedziby: Osiedle Rusa 126/38 61-245 Poznań, adres do doręczeń: Osiedle Rusa 126/38 61-245 Poznań, NIP: 6681922872, REGON: 302087326, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: shop@roomgaga.pl, tel. 608571919.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
korzystanie z Formularza Kontaktowego,
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
komputer z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@roomgaga.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Klauzula o odstąpieniu od umowy:

„Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, usługobiorca może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zgodnie z Art. 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
możliwość zwrotu nie obejmuje produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta oraz wykonanych w innych wariantach niż standardowy np. kolorystyka, rozmiar itp. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez usługobiorcę. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi”

Na odstąpienie od umowy masz 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki.

Reklamacje

Na wszystkie nasze produkty udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.
Jeśli wystąpią jakieś problemy, spokojnie. Dajcie nam znać, a My przez okres 12 miesięcy od daty zakupu ogarniemy to bezpłatnie. Państwo pokrywają jedynie koszt wysyłki.
Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w przeciągu 14dni. O decyzji poinformujemy mailem.

Adres do zwrotów i reklamacji:

RG Maciej Jędrzejczak
Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem roomgaga.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością roomgaga.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony roomgaga.pl, bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony roomgaga.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VII. PŁATNOŚCI I PRZESYŁKA

Płatności można dokonać korzystając z szybkiej i bezpiecznej platformy Przelewy24, lub bezpośrednio na nasze konto:

RG Maciej Jędrzejczak
Osiedle Rusa 126/38
61-245 Poznań
Nr konta: 63 1050 1520 1000 0092 9049 4211

W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.

Account for international payments:

RG Maciej Jędrzejczak
Osiedle Rusa 126/38
61-245 Poznań

Account number/IBAN: PL 81 1050 1520 1000 0097 5147 3001

BIC SWIFT: INGBPLPW

Please include your order number in the transfer title.

Przesyłka

Przesyłki na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub do paczkomatów InPost.

Czas dostarczenia to 1-2 dni robocze.

Czas realizacji zamówienia

Jeśli produkt jest dostępny, to czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. W innym wypadku czas realizacji wynosi do 7 dni roboczych.

INTERNATIONAL SHIPPING

Please switch to english version in the upper right corner.

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.